Bli_bruker_hover

Egyptopphold Effektivt Forside_diagram

Lodo Økonomisystem


Bli_bruker_hover

Lodo er testet på Windows, Linux og Mac

Lodo er testet på Firefox, Internet Explorer og Opera, men fungerer mest effektivt på Firefox.


Hvordan føre regnskap

Hovedhensikten for å føre regnskap, er å se om du tjener eller taper penger, og da er det viktig at regnskapet er så ajour som mulig til enhver tid.
Sammenlign tallene med foregående år, har salget økt eller minket, er fortjenesten prosentvis tilfreds stillende.
Og hvordan er kostnadene hittil i år, sammenlignet med foregående år.

Vurderinger som må foretas:
Skal du fortsette butikken?
Justere prisene på produktene dine?
Hvor kan du bli mer rasjonell eller effektiv?
Er du fornøyd med butikken, hva endres?

Enhver regnskapsfører har hovedprinsipper å følge, men innenfor dette er det masse varianter og avhengig av hvilke prinsipper man vil følge.
Her vil jeg komme med et opplegg som er enkelt og som forklarer hvordan man fører et enkelt regnskap.

Arbeidsflyten er som følgende:
Balanseresultat_sammen


Nedenfornevnte posteringer føres ikke som inngående faktura, og posteres blant bankbilag.

-merverdiavgift - Betaling posteres konto "debet 2740" "kredit 1920"

-skattetrekk ansatte - Betaling posteres konto "debet 2600" "kredit 1920"

-arbeidsgiveravgift - Betaling posteres konto "debet 5400" "kredit 1920"

-skatt firma posteres - Betaling posteres "debet skatt" "kredit 1920"

-gebyrer og bankgebyr - Betaling posteres "debet 7770" "kredit 1920"

-lån, avdrag og renter - Betaling posteres "debet lånekonto og renteutgifter" "kredit 1920"

-mindre differanser mellom pengeflyt og utgiftsbilagene, betalt øredifferanser, rabatter, purregebyr m.m. mot resultatkonto

Kassebilag føres, her fører man kontant bilag, reiseregninger og korrigerer opp bilaget slik at dette samsvarer med virkeligheten.


Diverse korreksjoner av ting som er feil bokført.Overskrift3

Bankkonti, kontoutskrift fra banken, og konto bank ført i regnskapet, avklare eventuelle differanser og bokføre


Avstemming kasse. Kontantbeholdningen i kassa samsvarer med kassebeholdningen i regnskapet.


Innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Summen av lønnslippene samsvarer med innrapportert i Altinn og bokført i regnskapet.


Innrapportering av merverdiavgift. Merverdiavgift ifølge regnskapet samsvarer med innrapportert i Altinn.


Avstemme reskonti (kunder og leverandører) slik at det samsvarer med virkeligheten, gamle bilag avklares, sum reskonti samsvarer med hovedbokLodo © 2007 - Treschows gate 8, 0477 Oslo - Tlf: 22 71 80 80 - E-post: post@lodo.no